Pisemny przetarg nieograniczony na realizację czterech zadań inwestycyjno-remontowych

                      Głogówek dn. 27.06.2019

Ośrodek Hodowli Zarodowej „Głogówek”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Fabryczna 2b, 48-250 GŁOGÓWEK, tel./fax (77) 437 32 59

 

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na realizację czterech zadań inwestycyjno-remontowych

ZADANIE 1 – Montaż obróbki blacharskiej na budynku hydroforni na terenie gospodarstwa STARE KOTKOWICE
ZADANIE 2 – Zmiana fragmentu układu konstrukcji nośnej stodoły na terenie gospodarstwa WRÓBLIN
ZADANIE 3 – korekta kanalizacji gnojowicowej na terenie gospodarstwa WRÓBLIN
ZADANIE 4 – Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku gorzelni w miejscowości RZEPCZE

Zasady i warunki realizacji przedmiotu przetargu określone są w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” (SIWZ).  SIWZ wraz z przedmiarem robót można pobrać ze strony internetowej spółki www.ohz-glogowek.pl w zakładce PRZETARGI. Nie przewiduje się wydania materiałów przetargowych w formie papierowej.

Ustala się następujące warunki przystąpienia do przetargu:

  1. złożenie przez oferenta oświadczenia że zapoznał się z warunkami określonymi w SIWZ i przyjmuje je bez zastrzeżeń
  2. złożenie oferty (w języku polskim) z uwzględnieniem wymogów określonym w SIWZ

Zamawiający nie przewiduje spotkania z oferentami przed terminem otwarcia ofert. Ofertę należy złożyć osobiście w Zarządzie Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4.07.2019r. do godziny 1200, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PRZETARG – Wykonanie 4 zadań inwestycyjno-remontowych”.

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 4.07.2019r. o godzinie 1230, bez udziału oferentów. O wyborze oferty Zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną na email.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym etapie, bez dokonywanego wyboru (art. 703 §2 Kc ), o czym Zamawiający pisemnie powiadomi oferentów. Wymagany okres ważności oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo:

– unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, o czym pisemnie powiadomi oferentów

– dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami.

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych.

Wszelkich informacji dotyczących składania ofert udziela Pan Łukasz HOŁÓWKO, tel./fax (+48) 77 437 32 59, zaś w sprawach technicznych pan Witold ISALSKI (+48) 605 36 09 08.

DO POBRANIA

  1. SIWZ
  2. Załączniki (ZIP)